Gewoon Samen Doen: Stem Burgerbelangen Enschede!

‘We moeten de schouders eronder blijven zetten’

Gewoon Samen Doen Hans van Agteren
Burgerbelangen Enschede

1 HANS VAN AGTEREN
(Wethouder)

In de afgelopen twintig jaar hebben wij op positief kritische wijze politiek bedreven met ‘Gewoon samen doen’ als leidraad. Gewoon, met de beide benen op de grond. En samen doen, niet passief wachten maar actief oplossen. Met een heldere, nuchtere en praktische kijk op de ontwikkelingen in onze stad. Voor de komende jaren hebben wij er dan ook heel bewust voor gekozen om op dezelfde voet voort te gaan.

De financiële problemen waarin Enschede verzeild is geraakt kunnen we slechts de baas als we met z’n allen goed (blijven) samenwerken. Samen de schouders eronder zetten. Dat geeft draagvlak en een goed fundament om oplossingen te zoeken én te vinden.

Ons werk is nog niet af en we willen er ook de komende vier jaar weer voor de Enschedese burger zijn. Samen met u willen we Enschede veiliger, duurzamer, leefbaarder, groener, zorgzamer, slimmer, gezonder en beter bereikbaar maken.

Dus ook de komende jaren blijft ’t wat ons betreft: ‘Gewoon Samen Doen’.

hans@gewoonsamendoen.NU

1 Hans van Agteren Hans van Agteren

‘We moeten de schouders eronder blijven zetten’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘We moeten in jeugd en jongeren blíjven investeren’

Gewoon Samen Doen Niels van den Berg
Burgerbelangen Enschede

2 NIELS VAN DEN BERG

Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de toenemende vraag vanuit de arbeidsmarkt willen we dat leerlingen van basisscholen en brugklassen worden gestimuleerd serieus na te denken over een technische opleiding. Dat vergroot hun kans op een passende baan.

De brede talentontwikkeling draagt bij aan kortere lijnen tussen o.a. onderwijs en kinderopvang. Het fysiek samenvoegen van dergelijke instanties zorgt daarnaast ook voor een efficiencyslag: ‘alles onder één dak’.

Wij willen dat een gedeelte van het maatschappelijke en culturele budget wordt ingezet voor de stimulering van activiteiten rondom (brede) scholen, met de focus op techniek en beroepenoriëntatie, gezonde leefstijl en achterstandsbestrijding.

Jeugd- en jongerenwerk moet in de Enschedese samenleving een vaste plaats krijgen. Wat we nodig hebben is helder, eenduidig beleid zodat goede kwaliteit en duidelijke structuren worden gewaarborgd.

niels@gewoonsamendoen.NU

2 Niels van den Berg Niels van den Berg

‘We moeten in jeugd en jongeren blíjven investeren’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘Stem Lokaal in het stemlokaal: Burgerbelangen Enschede’

‘Laat lokale bedrijven gemeentelijke opdrachten uitvoeren’

Gewoon Samen Doen Barry Overink
Burgerbelangen Enschede

3 BARRY OVERINK

Wij zijn van mening dat lokale bedrijven bij aanbestedingen van gemeentelijke projecten voorrang moeten krijgen. Zo blijven de banen in Enschede en dat is weer essentieel voor een gezonde economie.

In vergelijking met andere grote steden is de werkloosheid in Enschede onevenredig hoog. We willen dit bestrijden door meer werkgelegenheid en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te realiseren. Actieve acquisitie kan dit bewerkstelligen, net als een zichtbaarder en daadkrachtiger ondernemersloket, invoeren erfpacht op brede schaal (verlaging investeringsdrempel!) en flexibeler omgaan met bestemmingsplannen.

Wij beschouwen Kennispark Twente en de toekomstige luchthaven als de economische motoren van de stad en hebben er vertrouwen in dat ze de broodnodige werkgelegenheid opleveren. In dat kader hebben werkervaringsplekken voor jongeren onze speciale aandacht; we willen die groep immers voor de arbeidsmarkt beschikbaar houden.

barry@gewoonsamendoen.NU

3 Barry Overink Barry Overink

‘Laat lokale bedrijven gemeentelijke opdrachten uitvoeren’

‘Voor ouderen en gehandicapten móeten we goed blijven zorgen’

Gewoon Samen Doen Ben Sanders
Burgerbelangen Enschede

4 BEN SANDERS

Eén van onze doelen is de zorg voor ouderen, gehandicapten en andere mensen die het écht nodig hebben zo optimaal mogelijk in te zetten. Als men een beroep doet op de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), moet er - daar waar het kan - maatwerk worden geleverd.

We willen dat iedereen, dus ook ‘zwakkere groepen’, aan onze participatiemaatschappij kan deelnemen. Daarvoor is het noodzakelijk dat de Wmo op eenvoudige regelgeving is gebaseerd en ook zo wordt toegepast. De adviezen van de Wmo-raad moeten bij alle besluitvormingen, bijvoorbeeld over de aanleg van nieuwe voorzieningen, worden meegewogen.

Wat ons betreft moeten - in thuissituaties - zorgprofessionals de regie hebben én houden, zoals de wijkverpleegkundige als het gaat om de indicatie ‘ZorgZwaartePakket 3’ en hoger.

ben@gewoonsamendoen.NU

4 Ben Sanders Ben Sanders

‘Voor ouderen en gehandicapten móeten we goed blijven zorgen’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘Betrek burgers al in het beginstadium bij gemeentelijke plannen’

Gewoon Samen Doen Zehra Ceben
Burgerbelangen Enschede

5 ZEHRA CEBEN

Burgerinitiatieven en actieve burgerparticipatie juichen we zeer toe. Om initiatieven te coördineren pleiten we voor de aanstelling van een ‘ideeënmakelaar’ per stadsdeel. Deze bemiddelaar denkt met burgers mee, verbindt hen met initiatiefnemers uit andere stadsdelen en brengt ideeën van burgers, gemeente en betrokken organisaties bij elkaar.

Dorps- en wijkraden krijgen een steeds belangrijkere positie en moeten al in het beginstadium worden betrokken bij alle voornemens tot besluiten, plannen en ontwikkelingen in hun dorp of wijk.

De besteding van wijkbudgetten voor burgerinitiatieven moet met de raden worden overlegd, zodat het gevoel er samen verantwoordelijk voor te zijn wordt versterkt.

Burgerparticipatie kan volgens ons meer groeien als het buitengebied digitaal (breedband) wordt ontsloten. Voor de gemeente én de provincie is hier een belangrijke taak weggelegd.

zehra@gewoonsamendoen.NU

5 Zehra Ceben Zehra Ceben

‘Betrek burgers al in het beginstadium bij gemeentelijke plannen’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘Stem Lokaal in het stemlokaal: Burgerbelangen Enschede’

‘Goede bereikbaarheid is cruciaal voor leefbaarheid en economie’

Gewoon Samen Doen Marc Teutelink
Burgerbelangen Enschede

6 MARC TEUTELINK

De infrastructuur in én rondom de stad heeft onze bijzondere aandacht. We streven naar een nog betere bereikbaarheid van binnenstad, bedrijventerreinen en toekomstige luchthaven. Optimalisatie van verkeersstromen mag uiteraard niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de dorpen en wijken.

Om dat te kunnen realiseren willen we een aantal verkeersknelpunten hoge prioriteit geven, zoals de noordelijke ontsluiting van Kennispark Twente en de aanleg van een rondweg om Lonneker op bestaande wegen. Om het voor fietsers veiliger te maken willen we fietspaden langs de Euregioweg en Zuid Esmarkerrondweg, en de aanleg van ‘fietsstraten’ vanuit alle stadsdelen naar het centrum.

We willen af van het parkeersysteem van afrekening per (gestart) uur. Om automobilisten te stimuleren in de gemeentelijke parkeergarages te parkeren willen we parkeertarieven per 10 minuten instellen.

marc@gewoonsamendoen.NU

6 Marc Teutelink Marc Teutelink

‘Goede bereikbaarheid is cruciaal voor leefbaarheid en economie’

‘Ook in Enschede kunnen we het geld maar één keer uitgeven’

Gewoon Samen Doen ALbert Veldt
Burgerbelangen Enschede

7 ALBERT VELDT

We hebben er al vaak voor gewaarschuwd: behalve het slechte economische tij hebben ook het grote planoptimisme uit het verleden en de demografische ontwikkelingen ertoe geleid dat de financiële positie van Enschede onder druk staat. De stad kan zich de komende jaren geen grote uitgaven permitteren.

Het is simpel: het geld kan maar één keer worden uitgegeven. Ontwikkelingen rond de bouw en exploitatie van grote en kostbare projecten volgen we daarom zeer kritisch. Beleidsdoelstellingen moeten vooraf op haalbaarheid worden getoetst; bij uitvoering van projecten moet er naast directe kosten zeker ook worden gekeken naar de kosten voor onderhoud. Er mag geen sprake zijn van extra lastenverhoging voor de burger; het financieel beleid moet daarop gericht zijn én blijven.

Het gemeentelijk subsidiebeleid moet op maatschappelijk nut worden getoetst. We willen extra financiële middelen om burgerparticipatie en vrijwilligerswerk verder uit te bouwen. Om bewegen te bevorderen moeten de sportsubsidies behouden blijven.

albert@gewoonsamendoen.NU

7 Albert Veldt Albert Veldt

‘Ook in Enschede kunnen we het geld maar één keer uitgeven’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘Sport en cultuur is van en voor alle Enschedeërs’

Gewoon Samen Doen Peter Brouwer
Burgerbelangen Enschede

8 PETER BROUWER

Sport en cultuur hebben grote maatschappelijke betekenis en verdienen onze aandacht en ondersteuning. Dat geldt ook voor de talloze vrijwilligers die bij clubs, buurthuizen en evenementen hun steentje bijdragen.

Het beste middel om overgewicht bij jongeren tegen te gaan is ze te stimuleren minder of anders te eten en meer te bewegen. Dat kan bij een sportvereniging maar nog belangrijker vinden we dat bewegingsonderwijs een volwaardige plaats op alle Enschedese scholen inneemt.

We willen dat iedereen aan conditie- en recreatiesporten kan deelnemen; we pleiten daarom voor meerdere XXL-fitnessparken in de stad.

Alle inwoners van Enschede, en dan met name jongeren, moeten in staat worden gesteld aan sport- of culturele activiteiten deel te nemen. Daar waar mogelijk moet de gemeente multiculturele initiatieven en activiteiten (in de wijk) ondersteunen, zodat Enschede een kleurrijke stad blijft.

peter@gewoonsamendoen.NU

8 Peter Brouwer Peter Brouwer

‘Sport en cultuur is van en voor alle Enschedeërs’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘Stem lokaal in het stemlokaal: Burgerbelangen Enschede’

‘Armoede bestrijd je met scholing en werkgelegenheid’

Gewoon Samen Doen Gert Kel
Burgerbelangen Enschede

9 GERT KEL

Goed onderwijs en voldoende banen zijn noodzakelijk om iedereen de kans te geven in de maatschappij mee te doen. Dat geldt met name voor mensen in achterstandssituaties. Wij geven hieraan dan ook een heel hoge prioriteit.

Burgerbelangen vindt dat de sociale voorzieningen op peil moeten blijven. Werken met behoud van uitkering moet nog meer aandacht krijgen, zeker als het de kans op regulier werk versterkt. Zwakkeren in onze samenleving moeten worden gewezen op de voor hen beschikbare mogelijkheden. Ons standpunt is dat het gebruik van de bijzondere bijstand een recht is.

Tweedeling in de maatschappij willen we hoe dan ook voorkomen. Ook ‘stapeling’ van kosten in de zorg is ons een doorn in 't oog.

En uiteraard vinden we dat misbruik van sociale voorzieningen hard moet worden aangepakt.

gert@gewoonsamendoen.NU

9 Gert Kel Gert Kel

‘Armoede bestrijd je met scholing en werkgelegenheid’

‘Iedere Enschedeër moet zich in z'n eigen stad veilig kunnen voelen’

Gewoon Samen Doen Morgan Brejaart
Burgerbelangen Enschede

10 MORGAN BREJAART

Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda. Of 't nou gaat om de wijkagent, die weer herkenbaar en benaderbaar op straat moet zijn of het hard aanpakken van milieudelicten. Of preventief fouilleren en cameratoezicht om ieders gevoel van veiligheid te vergroten.

Ondanks de toezegging van de Minister van Justitie dat er op 5000 inwoners één wijkagent moet zijn, wordt die doelstelling lang niet gehaald. Heel spijtig, omdat er nu niet adequaat kan worden ingegrepen bij bijvoorbeeld overlast door jongeren of vernieling van andermans eigendom. Wij eisen dan ook nakoming en uitvoering van de gedane toezegging.

In Enschede kan wat ons betreft alcohol- en drugsgebruik op openbare plekken absoluut niet worden gedoogd. Daarnaast maken we ons sterk voor het terugdringen van het aantal coffeeshops.

Van Enschede een veiligere stad te maken, dat is ons doel!

morgan@gewoonsamendoen.NU

10 Morgan Brejaart Morgan Brejaart

‘Iedere Enschedeër moet zich in z'n eigen stad veilig kunnen voelen’

Burgerbelangen Enschede Burgerbelangen Enschede

‘Ouderen moeten zelf de belangrijkste stem in het ouderenbeleid hebben’

Gewoon Samen Doen Shanna Boedhoe
Burgerbelangen Enschede

11 SHANNA BOEDHOE

In de bevolkingsopbouw van Enschede vormen ouderen een belangrijke, groeiende groep waarmee terdege rekening moet worden gehouden. In het ouderenbeleid hebben zij de belangrijkste stem; adviezen van ouderenbonden en participatieraad moeten bij alle besluitvormingen worden meegewogen.

Het welbevinden van ouderen staat bij ons voorop. Dat kunnen we realiseren door een soepele overgang van AWBZ naar Wmo, levensloopbestendig (ver)bouwen, meer ‘huiskamers van de buurt’ of stimulering van ‘een levenlang leren’.

We willen dat 70-plussers gratis de bus kunnen blijven pakken. Openbaar vervoer van en naar andere gemeenten moet voor ouderen veilig, betaalbaar en toegankelijk zijn. In alle stadsdelen moeten groepssport en valpreventie worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Speciale aandacht ook voor onze eerste generatie gastarbeiders, die vaak niet goed zijn geëntegreerd. We moeten voorkomen dat ze in een isolement terechtkomen.

shanna@gewoonsamendoen.NU

11 Shanna Boedhoe Shanna Boedhoe

‘Ouderen moeten zelf de belangrijkste stem in het ouderenbeleid hebben’

Burgerbelangen Enschede Stadhuis Enschede

‘Stem Lokaal in het stemlokaal: Burgerbelangen Enschede!’